Johanneksen Klinikan asiakasrekisterin rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä:

Tampereen Ritarihuone Oy, Johanneksen Klinikka
Satakunnankatu 28, 33210 Tampere
020 707000
anna.markkula@johanneksenklinikka.fi

Tietosuojavastaava:

Anna Markkula

anna.markkula@johanneksenklinikka.fi

040-846 3287

 

Henkilötietojen käyttötarkoitus:

 

Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito. Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään palveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen asiakkaille, asiakkaiden suuntaan tapahtuvaan viestintään, palveluiden laskuttamiseen ja maksujen keräämiseen ja perimiseen asiakkailta ja mainonnan ja/ tai suoramarkkinoinnin kohdistamiseen.

Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Johanneksen Klinikka Oy:n kulloinkin kuuluvien yhtiöiden ja Johanneksen Klinikka Oy:n huolella valikoimien yhteistyökumppaneiden kanssa, mukaan lukien suoramarkkinointi, etämyynti ja yhteyslokin ja tilaushistorian ylläpito. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Johanneksen Klinikka Oy:n käyttötarkoitusten kanssa tai loukkaa rekisteröityjen yksityisyydensuojaa.

Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste on asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Käsiteltävät henkilötiedot:

Rekisteri voi sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja: henkilön nimi, sähköpostiosoite, matka- ja/tai muu puhelinnumero, henkilötunnus, potilastietoa, ostohistoria, maksukortin tiedot, sopimukset, laskut, toimitukset, yhteysloki. Ei-yksityisasiakkaiden osalta rekisteriin tallennetaan organisaation nimi, yhteyshenkilön nimi ja asema, organisaation y-tunnus tai vastaava ja organisaation osoitetiedot.

Henkilötietojen käsittelyyn ei tarvita rekisteröidyn erillistä suostumusta, koska rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste on asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Johanneksen Klinikka ei luovuta rekisterissä olevia henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Johanneksen Klinikka ei siirrä rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Rekisterien suojaus

Kaikki Johanneksen Klinikan käsiteltävät rekisterit ovat suojattu palomuureilla, suojatuilla tallennuspaikoilla ja salatuilla yhteyksillä. Johanneksen Klinikka myös valvoo ja pitää kirjaa tunnuksista ja näiden käytöstä joilla henkilötietoihin pääsee käsiksi. Yrityksen toimitilat missä rekistereiden fyysisiä kopioita saatetaan tilapäisesti säilyttää ovat lukituissa tiloissa joihin asiattomilla ei ole pääsyä ja luottamuksellista henkilötietoa ei pääse käsittelemään kuin asiaankuuluva henkilö.

Mitään henkilötietoja ei luovuteta suoraan sähköpostilla tai puhelimen välityksellä.

Kustannukset rekisteröidyille

Rekisteröidyille ei koidu kustannuksia heidän rekisteritietojen säilyttämisestä tai näiden kysymisestä, jos tämä tehdään kerran vuodessa viitaten Henkilötietolakiin. Useammin kuin vuoden välein kysytyistä tiedoista Johanneksen Klinikka Oy veloittaa 150,00€ (alv 0%).

Rekisteröidyn oikeudet

Potilas-/asiakastietojen tarkastaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Asiakas määrittelee läheisen ja hänelle oikeudet potilastietoihin. Asiakas määrittelee kirjallisella suostumuksella itsensä puolesta toimivalle henkilölle luvan terveydenhuollossa asiointia varten.  Asiakkaalla saattaa olla myös virallinen laillinen edustaja. Läheisellä ja laillisella edustajalla on silloin oikeus saada tarpeelliset tiedot potilaan terveydentilasta kirjallisella tarkastuspyynnöllä.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

 

Potilas-/asiakastietojen korjaaminen (tietojen poisto, muutos tai täydennys) ja suostumuksen peruuttaminen tietojen käsittelyyn

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen täydentämistä tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötiedon. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Kaikkia henkilötietoihin liittyviä asioita voi rekisteröity tiedustella sähköpostilla anna.markkula@johanneksenklinikka.fi -osoitteen kautta.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Johanneksen Klinikka Oy pitää oikeuden muuttaa tätä rekisteriselostetta ja henkilötietojen käyttötarkoitusta Suomen lainsäädännön mukaisesti noudattaen tällöinkin noudattaen asianmukaista ja hyvää käytösmallia ja tästä tullaan aina ilmoittamaan yrityksen kotisivuilla tai rekisteröidyille suoraan.