Työterveyshinnasto

1. LAKISÄÄTEINEN EHKÄISEVÄ JA TYÖKYKYÄ EDISTÄVÄ TOIMINTA (Kelan korvausluokka 1)

1.1. Työpaikkakäynnit ja -selvitykset, toiminnan suunnittelu ja siihen liittyvät neuvottelut, toimintasuunnitelman laadinta, terveystarkastukset, neuvonta ja ohjaus yksilötasolla, työterveysneuvottelut, hoito- ja kuntoutustoimenpiteiden koordinointi, kuntoutusyhteistyö, työsuojelu-, työyhteisö- ja muut kokoukset, matka-ajat, kirjallinen, sähköinen tai puhelinkonsultaatio, toiminnan seuranta ja arviointi

Laskutus ajankäytön mukaan alkavalta 15 minuutilta                                                                                                        Hinta €/ tunti

Työterveyslääkäri

152.00 €  

Työterveyshoitaja

  80.00 €

Työfysioterapeutti

  82.00 €

Työterveyspsykologi

137.00 €

1.2. Kohdennettu ryhmämuotoinen tai työyhteisöön kohdistuva ohjaus, joka sisältää tietojen antoa, ohjausta ja neuvontaa (yksittäinen luento). Valmisteluaika sisältyy tuntihintaan.                                                                                        

Yhteen yritykseen suunnattu ryhmäohjaus                                                                                                                             Hinta €/ tunti

Työterveyslääkäri

       429 €

Työterveyshoitaja

       188 €

Työfysioterapeutti

      191 €

Työterveyspsykologi

      421 €

Muu kohdennettu ryhmätoiminta

Pienryhmätoiminta sovitaan erikseen. Pienryhmät kootaan työn kuormitustekijöiden sekä työntekijän terveydentilan, työ- ja toimintakyvyn perusteella. Ryhmätoiminta on sisällöltään, osanottajamäärältään ja kestoltaan määritelty ja rajattu kokonaisuus. Hinta määräytyy ryhmätoiminnan sisällön, keston ja järjestämistavan mukaan (yhteen yritykseen suunnatun ryhmän hinta €/ kurssi, eri yritysten työntekijöistä kootun ryhmän hinta €/osallistuja).

Kela-korvaukseen oikeuttaa vain sellainen työterveyslääkärin tai –hoitajan tarpeelliseksi arvioima ohjaus ja neuvonta, jossa keskeisenä asiana on työn ja terveyden välinen yhteys. Arvonlisäverotonta on sellainen ryhmätoiminta, johon työterveyshuolto on valinnut osallistujat lääketieteellisin perustein.

1.3. Ensiapukoulutukset

Ensiapukoulutus voidaan toteuttaa joko yhteen yritykseen suunnattuna kurssina (hinta €/kurssi) tai osallistujat voidaan koota eri yrityksistä (hinta €/osallistuja). Hinnat sisältävät EA todistuksen 10 €.

Ensiavun peruskurssi EA 1 (16 X 45 min.)                1720 €/ kurssi tai 180.50 €/osallistuja 

Hätäensiapukurssi (8 x 45 min.)                                1100 €/ kurssi tai 110 €/osallistuja

Ensiavun kertauskurssi (4 x 45 min.)                        880 €/ kurssi tai 80 €/ osallistuja        

1.4. Äkillisen kriisitilanteen jälkihoito (debriefing)

Ryhmälle suunnattu jälkihoito, 1 ohjaaja 238 €/ tunti, 2 ohjaajaa 362 €/tunti

1.5. Raportointi

Raportointi sisältää raportin valmistelun sekä raportin käsittelyn työpaikan kanssa.

Sairauspoissaolotilastot, sairauspoissaolojen jakaumat diagnoosien ja työkyvyttömyysajan pituuden perusteella työterveyshoitajan tekemänä ja esittämänä 80.00 €/ tunti

Kelan korvaushakemukseen tarvittavat työterveyshuollon toimintaluvut ja kustannustiedot toimitetaan asiakkaalle maksutta kerran vuodessa.

Tietosuojasyistä raportteja ei voida toimittaa, jos otos on liian pieni (alle 20 henkilöä).

1.6. Ulkopuolelta kirjoitettujen sairauspoissaolojen tallennus                            80 €/tunti 

Työterveyshoitaja kirjaa ja analysoi työterveyshuollon ulkopuolelta kirjoitetut sairauspoissaolotiedot

2. SAIRAANHOITO JA MUUT TERVEYDENHUOLTOPALVELUT (korvausluokka 2)

Yleislääkäritasoinen, työterveyspainotteinen sairaanhoito

Aikaveloitukseen sisältyy vastaanotto- ja puhelinajan lisäksi kirjausaika potilastietojärjestelmään ja mahdollinen tutustuminen esitietoihin.

Nimetyn työterveyslääkärin lisäksi äkillisiä sairauksia voi hoitaa myös toinen työterveyslääkäri tai yleislääkäri. Sairauden pitkittyessä henkilö pyritään ohjaamaan viimeistään kolmannella käynnillä nimetylle työterveyslääkärille.

Jotkut lausuntomaksut ja rokotukset eivät ole Kela-korvattavia (korvausluokka 0).

2.1. Työterveyslääkärin ja yleislääkärin toiminta (Korvausluokka 2)                    
Käynti enintään    Hinta €/ käynti
10 min.    26.00 €
20 min.    47.00 €
30 min.    68.00 €
45 min.    99.00 €
60 min.    132.00 €
Vaativa sairaanhoitokäynti 1      64.00 € (sis. toimenpiteen)
Vaativa sairaanhoitokäynti 2      100.00 € (sis. toimenpiteen)
Vaativa sairaanhoitokäynti 3    144.00 € (sis. toimenpiteen)
Puhelin-, paperi- tai sähköinen konsultaatio 132 €/tunti alk. 10 min., minimiveloitus 23.50 €

Reseptin uusiminen ilman vastaanottokäyntiä 16 € (1-2 lääkettä), laaja (3 lääkettä tai enemmän) 23 €

Kantamaksu 1.70 € / kirjaus (korvausluokka 0)

Toimenpiteissä käytetyistä tutkimus- ja hoitotarvikkeista sekä lääkkeistä veloitetaan erikseen.

Tutkimus- ja hoitotarvikkeet (korvausluokka 0)                                                                         Hintaryhmä 1       22 €

Hintaryhmä 2       45 €

2.2. Työterveyshoitajan toiminta (korvausluokka 2)
Käynti enintään Hinta €/ käynti
10 min.    15.00 €
20 min.    28.00 €
30 min.    36.00 €
45 min.    54.00 €
60 min.    72.00 €
Hoidon tarpeen arviointi, 10 min.        15.00 €

Puhelin-, paperi- tai sähköinen konsultaatio 72 €/tunti alk. 10 min, minimiveloitus 15 €

Tutkimus- ja hoitotarvikkeista veloitetaan erikseen (ks. hintaryhmät kohdassa 2.1).

2.3. Erikoislääkärin konsultaatiot

Yleislääkäritasoiseen sairaanhoitoon voi halutessaan liittää erikoislääkärin konsultaatiot. Erikoislääkärin palvelut korvataan työterveyshuoltona silloin, kun työterveyslääkäri tarvitsee konsultaatiota arvioidakseen työntekijän terveydentilaa, työ- ja toimintakykyä ja hoitomahdollisuuksia. Vastuu tutkimusten suorittamisesta ja hoidosta on työterveyslääkärillä. Erikoislääkärikonsultaatioihin ovat käytettävissä Johanneksen Klinikan omat erikoislääkärit ja tarvittaessa erikoislääkärin palveluja hankitaan myös yhteistyökumppanien kautta. Erikoislääkärin konsultaatioista veloitetaan todelliset kustannukset palvelun tuottajan laskutuksen mukaan.

2.4. Rokotustoiminta

Työterveyshoitajan vastaanottokäynti + rokote

·         Työhön liittyvät rokotukset (korvausluokka 1)

·         Influenssarokotukset riskiryhmille (korvausluokka 2)

·         Muut rokotukset (korvausluokka 0)

Rokotteet veloitetaan erikseen todellisten hankintakustannusten mukaan.

2.5. Lääkärinlausunnot ja -todistukset

·         A-todistus maksuton

·         Erittäin laajat työkyvyn arviointiin ja kuntoutukseen liittyvät lääkärin B-lausunnot, aikaveloitus 142.00 €/ tunti (esim. Kelan 90 pv:n lausunto                     jäljellä olevasta työkyvystä) (korvausluokka 1)

·         Työterveyspainotteisen sairaanhoidon vuoksi tarpeelliset etuuksien hakemiseen liittyvät lääkärin B-lausunnot (esim. sairausloman jatkamiseen ja                   lääkekorvausten hakemiseen liittyvät lausunnot), suppea B-lausunto 65 €, laaja 94 € (korvausluokka 2)

·         Ajokorttilausunto 33 € (korvausluokka 0)

·         Rokotustodistus 13 € (korvausluokka 0)

·         T-todistus 28 € (korvausluokka 0)

·         Huumausainetestilausunto 26 € (korvausluokka 0)

·         Muut lääkärinlausunnot/ -todistukset aikaveloitus 142 €/ tunti (korvausluokka 0)

Lausunto-/ todistusmaksun lisäksi veloitetaan käyntimaksu vastaanottoajan pituuden mukaan.

3. MUUT PALVELUT, JOITA KELA EI KORVAA TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSINA  (korvausluokka 0) 
·         Erikoislääkärikäynnit, jotka eivät liity työterveyslääkärin lähetteellä tapahtuvaan työkyvyn ja hoitomahdollisuuksien arviointiin, sekä niihin                         liittyvät laboratorio-, röntgen – ja ultraäänitutkimukset.

·         Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta

·         Fysioterapiapalvelut ilman työterveyslääkärin lähetettä ja ilman rajoitettua käyntimäärää

·         Psykoterapiapalvelut

·         Työhyvinvointipalvelut

·         Työnohjaus

·         Esimiesvalmennus

·         Tuki työyhteisön ristiriitojen käsittelyssä

·         Työnantajan kirjalliseen päihdeohjelmaan liittyvät huumausainetestaukset

·         Yksityistarkoitusta varten tarvittavat todistukset (esim. ajokortti, asiakkaan vapaaehtoiset vakuutukset, opiskelu, erilaiset luvat)

·         Hammashoidot

Näitä palveluja Kela ei korvaa työterveyshuollon kustannuksina.

4. MUUT TYÖTERVEYSHUOLLON MAKSUT
 Yleismaksu, ehkäisevä työterveyshuolto (korvausluokka 1)                           16 €/henkilö/vuosi

Yleismaksu, sairaanhoito ja muu terveydenhuolto (korvausluokka 2)          21 €/henkilö/vuosi                                                   

Yleismaksu sisältää ajanvarauksen, postituksen, puhelukustannuksia, toimistotyön, siivouksen, välinehuollon, vastaanottokäyntien toimistomaksun, toimistovälineet, työterveyshuollon tietojärjestelmien ja asiakas- ja potilasrekisterien ylläpidon. Työterveyslääkärin ja yleislääkärin vastaanottokäynneiltä emme peri erillisiä toimisto- tai palvelumaksuja. Yleismaksu kohdistuu arvonlisäverottomiin työterveyspalveluihin (Arvonlisäverolaki 34 -36 §).

Yleismaksu laskutetaan jälkikäteen muun laskutuksen yhteydessä. Kalenterikuukautta kohti veloitetaan yleismaksun kahdestoistaosa (1/12) kunkin kalenterikuukauden henkilömäärän mukaan. Osa-aikaisten/ tuntityöntekijöiden osalta yleismaksu laskutetaan henkilötyövuosien mukaan.

Tilaaja ilmoittaa palvelujen tuottajalle henkilöt, jotka ovat asiakasyrityksen omien sääntöjen mukaan oikeutettuja käyttämään Johanneksen Klinikan palveluja. Yleismaksun laskutuksen perusteena käytetään henkilömäärää, joka on Johanneksen Klinikan tiedossa kunkin kalenterikuukauden viimeisenä päivänä. Jos muuta tietoa henkilöstön lukumäärästä ei saada, yleismaksu veloitetaan Johanneksen Klinikan suorittaman arvion perusteella.

Työterveyshuollon asiantuntijapalvelujen hankinta yhteistyökumppanien kautta

Oman tuotantomme lisäksi hankimme tarpeen mukaan työterveyshuollon asiantuntijapalveluja myös ostopalveluina yhteistyökumppaniemme kautta (esim. työhygieenikko, työnäköoptikko, erikoislääkäri). Ostopalveluina hankituista työterveyshuollon asiantuntijapalveluista veloitamme palvelun todelliset kustannukset.

Laskutuspalkkiot (korvausluokka 0)

Maksumuistutukset 7.00 € / lasku

Kauttakulkulaskutusmaksu 37 € / lasku (Veloitetaan, jos Johanneksen Klinikka koordinoi laskutusta, kun työterveyspalveluja tuottavat eri palveluntuottajat eri paikkakunnilla oleville asiakkaan toimipaikoille.)

Peruuttamattomat käynnit (korvausluokka 0)

Vastaanottokäynnit: Peruutus ilman veloitusta viimeistään edellisenä arkipäivänä tai iltapäiväaikojen osalta viimeistään 3 tuntia ennen varattua aikaa. Myöhemmin perutusta tai peruuttamattomasta vastaanottoajasta veloitamme puolet varatun ajan hinnasta, ellei muulla tavoin erikseen sovita.

Työpaikkaselvitykset ja neuvottelut: Peruutus ilman veloitusta viimeistään 3 arkipäivää ennen, muuten veloitetaan toimintaan varatun ajan mukaan, ellei erikseen muulla tavoin sovita.

Kohdennettu ryhmämuotoinen ohjaus: Mikäli peruutus tapahtuu viimeistään 2 viikkoa ennen, laskutetaan vain siihen mennessä tehdyn työn osuus. Mikäli tapahtuma peruutetaan myöhemmin, laskutetaan koko sovittu hinta. Jos osallistuja keskeyttää osallistumisensa ryhmätoimintaan, osallistumismaksua ei palauteta.

Muut: Peruutus ilman veloitusta viimeistään edellisenä päivänä

Työterveyshoitajan koordinointityö (korvausluokka 0)                         80 €/tunti

Työterveyshuollon koordinointi, jos asiakkaalla on toimipaikkoja eri paikkakunnilla Suomessa.

Kelan korvaushakemusten käsittely, neuvonta ja postitus                   80 € / tunti

(korvausluokka 0)

Tietojen siirrot (korvausluokka 0)

Potilaiden terveystietojen siirrot toiselle palveluntuottajalle                          140 € / tunti

Sisältää kopioinnin, materiaalin ja postituksen.

Matka-aika ja matkakustannukset

Asiakkaan tiloissa tai määrittelemässä paikassa toteutettaviin työterveys- ja työhyvinvointipalveluihin lisätään matkoihin käytetty aika työterveyshenkilöstön tuntiveloitushintojen mukaisesti (alkava 15 min.) sekä valtion matkustussäännön mukaiset matkakustannukset.

Työterveyshenkilöstön ilta- ja viikonlopputyö erillisen sopimuksen mukaan
Vastaanottotyö asiakkaan tiloissa erillisen sopimuksen mukaan
Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmiin ja ammattitauteihin liittyvät kulut laskutetaan suoraan vakuutusyhtiöltä. Mikäli vakuutusyhtiö ei maksa kuluja, laskutetaan työnantajaa. Työtapaturma- ja ammattitautikäynteihin tarvitaan työnantajan vakuutustodistus.

Yleisimmin käytetyt yleislääkäritasoiset laboratorio-, röntgen-, ultraääni- ja kliinisfysiologiset tutkimukset on esitetty jäljempänä. Natiiviröntgen- ja ultraäänitutkimukset tehdään Röntgentutka Oy:ssä. Erillisellä sopimuksella voimme käyttää natiiviröntgen- ja ultraääni-tutkimuksissa Synlab Oy:n palveluja.

Hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. Arvonlisäveroa ei suoriteta arvonlisäverolain mukaan terveys- ja sairaanhoitopalveluiksi katsottavista työterveyspalveluiden myynnistä. Yritys ei kuulu arvolisärekisteriin. Mikäli yritys lain tai asetusten vaatimuksesta sellaiseen hakeutuu, lisätään arvonlisäverollisiin palveluihin arvonlisävero.

Tämä hinnasto on voimassa 1.1.2018 alkaen toistaiseksi. Palveluhinnastoon voidaan lisätä tai poistaa palveluja terveyspalvelualan kehitystä seuraten. Lainsäädännön, viranomaisohjeiden tai alihankkijoiden tekemät muutokset voivat aiheuttaa hinnastomuutoksia.

LABORATORIO- JA KUVANTAMISTUTKIMUKSET 
Yleisimmin käytetyt yleislääkäritasoiset laboratorio-, röntgen-, ultraääni- ja kliinisfysiologiset tutkimukset

Veritutkimukset Hinta €
1024 P-ALAT Alaniiniaminotransferaasi 16,10
4587 P-AFOS Alkalinen fosfataasi 16,10
4589 P-Amyl Amylaasi 16,10
4594 P-CRP C-Reaktiivinen proteiini 18,80
1454 S-AGAAb Gliadiini vasta-aineet 31,50
1468 fP-Gluk Glukoosi 16,20
1483 Pt-Gluk-R1 Glukoosi-koe, oraalinen, lyhyt 33,10
4597 P-GT Glutamyylitransferaasi 16,10
6128 B-HbA1C Hemoglobiini-A1 32,60
1999 P-K Kalium 15,30
4514 fP-Ca Kalsium 16,20
2142 P-Krea Kreatiini 16,30
4614 B-Lakt-D Laktoosi-intoleranssi, DNA-tutkimus 48,80
2203 B-La Lasko 14,75
6027 fP-Lipidit Lipidit (Kol, Kol-HDL, Kol-LDL, Trigly) 50,80
3622 P-Na Natrium 16,30
2474 B-PVK+T Perusverenkuva ja trombosyytit 26,25
4869 P-PSA Prostataspesifinen antigeeni 50,40
3550 S-RF Reumafaktori, kvant. määr. 25,90
4831 P-TSH Tyreotropiini 27,30
4832 P-T4-V Tyroksiini, vapaa 27,30
3696 B-TVK Täydellinen verenkuva 32,35
4533 P-Uraat Uraatti 18,80
Virtsatutkimukset Hinta €
1155 U-BaktVi Bakteeri, viljely 24,40
1881 U-KemSeul Kemiallinen seulonta 16,30
Ulostetutkimukset Hinta €
F-BaktVi1 Bakteeri, viljely 1, ulosteesta 50,10
2608 F-SalmVi Salmonella, viljely 26,70
3813 F-hHb Ulosteen veri, 1 näyte 20,35
Muut tutkimukset Hinta €
Ps-StrAAgp A-streptokokki-ag nielusta, pikanäyte 23,40
S-CRP+Hbp CRP+Hb, pikanäyte 29,50
B-Glukp Verensokeri, pikanäyte 19,35
Natiiviröntgentutkimukset Hinta €
DM1AA Sinus rtg 89,10
GD1AA Thorax 95,40
NA1AA Kaularanka 90,90
NA2AA Rintaranka 90,90
NA3AA Lanneranka 90,90
NF1AA Lonkka 90,90
NG1AA Polvi 90,90
NH1AA Nilkka 90,90
NH3AA Jalkaterä ja varpaat 90,90
NB1AA Olkapää 90,90
NC1AA Kyynärnivel 90,90
ND1AA Ranne 90,90
ND2AA Käsi ja sormet 90,90
Ultraäänitutkimukset Hinta €
NH4AE Akillesjänteen tutkimus 215,00
BA1AE Kilpirauhasen tutkimus 194,40
EP 1AE Kaulan tutkimus 224,10
JN1AE Ylävatsan tutkimus 218,70
JN2AE Alavatsan tutkimus 218,70
JN3AE Vatsan tutkimus 267,30
KH1AE Virtsateiden tutkimus 215,10
KF8AE Kivesten tutkimus 190,80
NB1AE Olkanivelen tutkimus 215,10
NK1XE Muu lihaksen ja/tai jänteen tutkimus 215,10
QX2XE Pehmytkudosten tutkimus (pehmytosa muu) 215,10
Kliinisfysiologiset tutkimukset Hinta €
1270 Pt-EKG-12 EKG 12 kytkentää levossa 38,70
6006 Pt-FVSpiO Virtaustilavuus-spirometria 58,30
6007 Pt-FVSpiDO Virtaustilavuus-spirometria ja bronkodilatatiokoe 81,40
2852 PEF, ulosheng. huippuvirtaus 11,20
2858 PEF seuranta, sarjamittaus 71,20
2858T PEF seuranta, työpaikka 71,20
Kuulon ja näön tutkimukset Hinta €
 Kuuloseula Kuuloseula 30,50
 DFF00 Audiogramma, (kuulokynn.) 56,90