Työterveyshinnasto

1. LAKISÄÄTEINEN EHKÄISEVÄ JA TYÖKYKYÄ EDISTÄVÄ TOIMINTA (Kelan korvausluokka 1) 
1.1. Työpaikkakäynnit ja -selvitykset, toiminnan suunnittelu ja siihen liittyvät neuvottelut, toimintasuunnitelman laadinta, terveystarkastukset, neuvonta ja ohjaus yksilötasolla, työterveysneuvottelut, hoito- ja kuntoutustoimenpiteiden koordinointi, kuntoutusyhteistyö, työsuojelu-, työyhteisö- ja muut kokoukset, matka-ajat, kirjallinen, sähköinen tai puhelinkonsultaatio, toiminnan seuranta ja arviointi
Laskutus ajankäytön mukaan alkavalta 15 minuutilta Hinta €/ tunti
Työterveyslääkäri 152.00 €
Työterveyshoitaja 80.00 €
Työfysioterapeutti 82.00 €
Työterveyspsykologi 137.00 €
1.2. Kohdennettu ryhmämuotoinen tai työyhteisöön kohdistuva ohjaus, joka sisältää tietojen antoa, ohjausta ja neuvontaa (yksittäinen luento). Valmisteluaika sisältyy tuntihintaan.
Yhteen yritykseen suunnattu ryhmäohjaus Hinta €/ tunti
Työterveyslääkäri 429 € + alv
Työterveyshoitaja 188 € + alv
Työfysioterapeutti 191 € + alv
Työterveyspsykologi 421 € + alv
Muu kohdennettu ryhmätoiminta

Pienryhmätoiminta sovitaan erikseen. Pienryhmät kootaan työn kuormitustekijöiden sekä työntekijän terveydentilan, työ- ja toimintakyvyn perusteella. Ryhmätoiminta on sisällöltään, osanottajamäärältään ja kestoltaan määritelty ja rajattu kokonaisuus. Hinta määräytyy ryhmätoiminnan sisällön, keston ja järjestämistavan mukaan (yhteen yritykseen suunnatun ryhmän hinta €/ kurssi, eri yritysten työntekijöistä kootun ryhmän hinta €/osallistuja).

 

Kela-korvaukseen oikeuttaa vain sellainen työterveyslääkärin tai –hoitajan tarpeelliseksi arvioima ohjaus ja neuvonta, jossa keskeisenä asiana on työn ja terveyden välinen yhteys. Arvonlisäverotonta on sellainen ryhmätoiminta, johon työterveyshuolto on valinnut osallistujat lääketieteellisin perustein.

1.3. Ensiapukoulutukset

Ensiapukoulutus voidaan toteuttaa joko yhteen yritykseen suunnattuna kurssina (hinta €/kurssi) tai osallistujat voidaan koota eri yrityksistä (hinta €/osallistuja).

 

Ensiavun peruskurssi EA 1 (16 X 45 min.)          1720 €/ kurssi tai 180.50 €/osallistuja + alv          Hätäensiapukurssi (8 x 45 min.)                          1010 €/ kurssi tai 110 €/osallistuja + alv

Ensiavun kertauskurssi (4 x 45 min.)                    690 €/ kurssi tai 80 €/ osallistuja + alv

1.4. Äkillisen kriisitilanteen jälkihoito (debriefing)

Ryhmälle suunnattu jälkihoito, 1 ohjaaja 238 €/ tunti, 2 ohjaajaa 362 €/tunti

1.5. Raportointi

Raportointi sisältää raportin valmistelun sekä raportin käsittelyn työpaikan kanssa.

 

Sairauspoissaolotilastot, sairauspoissaolojen jakaumat diagnoosien ja työkyvyttömyysajan pituuden perusteella työterveyshoitajan tekemänä ja esittämänä 80.00 €/ tunti

 

Kelan korvaushakemukseen tarvittavat työterveyshuollon toimintaluvut ja kustannustiedot toimitetaan asiakkaalle maksutta kerran vuodessa.

 

Tietosuojasyistä raportteja ei voida toimittaa, jos otos on liian pieni (alle 20 henkilöä).

1.6. Ulkopuolelta kirjoitettujen sairauspoissaolojen tallennus                            80 €/tunti   Työterveyshoitaja kirjaa ja analysoi työterveyshuollon ulkopuolelta kirjoitetut sairauspoissaolotiedot

 

 

2. SAIRAANHOITO JA MUUT TERVEYDENHUOLTOPALVELUT (korvausluokka 2)
Yleislääkäritasoinen, työterveyspainotteinen sairaanhoito

Aikaveloitukseen sisältyy vastaanotto- ja puhelinajan lisäksi kirjausaika potilastietojärjestelmään ja mahdollinen tutustuminen esitietoihin.

Nimetyn työterveyslääkärin lisäksi äkillisiä sairauksia voi hoitaa myös toinen työterveyslääkäri tai yleislääkäri. Sairauden pitkittyessä henkilö pyritään ohjaamaan viimeistään kolmannella käynnillä nimetylle työterveyslääkärille.

Jotkut lausuntomaksut ja rokotukset eivät ole Kela-korvattavia (korvausluokka 0).

2.1. Työterveyslääkärin ja yleislääkärin toiminta (Korvausluokka 2)
Käynti enintään Hinta €/ käynti
10 min. 23.50 €
20 min. 47.00 €
30 min. 68.00 €
45 min. 99.00 €
60 min. 132.00 €
Vaativa sairaanhoitokäynti 1 64.00 € (sis. toimenpiteen)
Vaativa sairaanhoitokäynti 2 89.00 € (sis. toimenpiteen)
Vaativa sairaanhoitokäynti 3 118.00 € (sis. toimenpiteen)
Puhelin-, paperi- tai sähköinen konsultaatio       132 €/tunti alk. 10 min., minimiveloitus 23.50 €  Reseptin uusiminen ilman vastaanottokäyntiä     16 € (1-2 lääkettä), laaja (3 lääkettä tai enemmän) 23 € eReseptin käyttömaksu 0.70 €/ lääke (korvausluokka 0)
Toimenpiteissä käytetyistä tutkimus- ja hoitotarvikkeista sekä lääkkeistä veloitetaan erikseen.

Tutkimus- ja hoitotarvikkeet (korvausluokka 0)                                             Hintaryhmä 1       20 €                                                                                                                                 Hintaryhmä 2       40 €

2.2. Työterveyshoitajan toiminta (korvausluokka 2)
Käynti enintään Hinta €/ käynti
10 min. 15.00 €
20 min. 28.00 €
30 min. 36.00 €
45 min. 54.00 €
60 min. 72.00 €
Hoidon tarpeen arviointi, 10 min.        15.00 €

Puhelin-, paperi- tai sähköinen konsultaatio 72 €/tunti alk. 10 min, minimiveloitus 15 €

Tutkimus- ja hoitotarvikkeista veloitetaan erikseen (ks. hintaryhmät kohdassa 2.1).

2.3. Erikoislääkärin konsultaatiot

Yleislääkäritasoiseen sairaanhoitoon voi halutessaan liittää erikoislääkärin konsultaatiot. Erikoislääkärin palvelut korvataan työterveyshuoltona silloin, kun työterveyslääkäri tarvitsee konsultaatiota arvioidakseen työntekijän terveydentilaa, työ- ja toimintakykyä ja hoitomahdollisuuksia. Vastuu tutkimusten suorittamisesta ja hoidosta on työterveyslääkärillä. Erikoislääkärikonsultaatioihin ovat käytettävissä Johanneksen Klinikan omat erikoislääkärit ja tarvittaessa erikoislääkärin palveluja hankitaan myös yhteistyökumppanien kautta. Erikoislääkärin konsultaatioista veloitetaan todelliset kustannukset palvelun tuottajan laskutuksen mukaan.

2.4. Rokotustoiminta 

Työterveyshoitajan vastaanottokäynti + rokote

·         Työhön liittyvät rokotukset (korvausluokka 1)

·         Influenssarokotukset riskiryhmille (korvausluokka 2)

·         Muut rokotukset (korvausluokka 0)

 

Rokotteet veloitetaan erikseen todellisten hankintakustannusten mukaan.

2.5. Lääkärinlausunnot ja -todistukset

·         A-todistus maksuton

·         Erittäin laajat työkyvyn arviointiin ja kuntoutukseen liittyvät lääkärin B-lausunnot, aikaveloitus 142.00 €/ tunti (esim. Kelan 90 pv:n lausunto jäljellä olevasta työkyvystä) (korvausluokka 1)

·         Työterveyspainotteisen sairaanhoidon vuoksi tarpeelliset etuuksien hakemiseen liittyvät lääkärin B-lausunnot (esim. sairausloman jatkamiseen ja lääkekorvausten hakemiseen liittyvät lausunnot), suppea B-lausunto 65 €, laaja 94 € (korvausluokka 2)

·         Ajokorttilausunto 33 € (korvausluokka 0)

·          Rokotustodistus 12.80 € (korvausluokka 0)

·         T-todistus 25 € (korvausluokka 0)

·         Muut lääkärinlausunnot/ -todistukset aikaveloitus 142 €/ tunti (korvausluokka 0)

 

Lausunto-/ todistusmaksun lisäksi veloitetaan käyntimaksu vastaanottoajan pituuden mukaan.

 

3. MUUT PALVELUT, JOITA KELA EI KORVAA TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSINA  (korvausluokka 0) 
·         Erikoislääkärikäynnit, jotka eivät liity työterveyslääkärin lähetteellä tapahtuvaan työkyvyn ja hoitomahdollisuuksien arviointiin, sekä niihin liittyvät laboratorio-, röntgen – ja ultraäänitutkimukset.

·         Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta

·         Fysioterapiapalvelut ilman työterveyslääkärin lähetettä ja ilman rajoitettua käyntimäärää

·         Psykoterapiapalvelut

·         Työhyvinvointipalvelut

·         Työnohjaus

·         Esimiesvalmennus

·         Tuki työyhteisön ristiriitojen käsittelyssä

·         Työnantajan kirjalliseen päihdeohjelmaan liittyvät huumausainetestaukset

·         Yksityistarkoitusta varten tarvittavat todistukset (esim. ajokortti, asiakkaan vapaaehtoiset vakuutukset, opiskelu, erilaiset luvat)

·         Hammashoidot Näitä palveluja Kela ei korvaa työterveyshuollon kustannuksina.

 

 

4. MUUT TYÖTERVEYSHUOLLON MAKSUT
Yleismaksu, ehkäisevä työterveyshuolto (korvausluokka 1)                          15 €/henkilö/vuosi

 

Yleismaksu, sairaanhoito ja muu terveydenhuolto (korvausluokka 2)         20 €/henkilö/vuosi

 

Yleismaksu sisältää ajanvarauksen, postituksen, puhelukustannuksia, toimistotyön, siivouksen, välinehuollon, vastaanottokäyntien toimistomaksun, toimistovälineet, työterveyshuollon tietojärjestelmien ja asiakas- ja potilasrekisterien ylläpidon. Työterveyslääkärin ja yleislääkärin vastaanottokäynneiltä emme peri erillisiä toimisto- tai palvelumaksuja. Yleismaksu kohdistuu arvonlisäverottomiin työterveyspalveluihin (Arvonlisäverolaki 34 -36 §).

 

Yleismaksu laskutetaan jälkikäteen muun laskutuksen yhteydessä. Kalenterikuukautta kohti veloitetaan yleismaksun kahdestoistaosa (1/12) kunkin kalenterikuukauden henkilömäärän mukaan. Osa-aikaisten/ tuntityöntekijöiden osalta yleismaksu laskutetaan henkilötyövuosien mukaan.

 

Tilaaja ilmoittaa palvelujen tuottajalle henkilöt, jotka ovat asiakasyrityksen omien sääntöjen mukaan oikeutettuja käyttämään Johanneksen Klinikan palveluja. Yleismaksun laskutuksen perusteena käytetään henkilömäärää, joka on Johanneksen Klinikan tiedossa kunkin kalenterikuukauden viimeisenä päivänä. Jos muuta tietoa henkilöstön lukumäärästä ei saada, yleismaksu veloitetaan Johanneksen Klinikan suorittaman arvion perusteella.

 

Työterveyshuollon asiantuntijapalvelujen hankinta yhteistyökumppanien kautta

Oman tuotantomme lisäksi hankimme tarpeen mukaan työterveyshuollon asiantuntijapalveluja myös ostopalveluina yhteistyökumppaniemme kautta (esim. työhygieenikko, työnäköoptikko, erikoislääkäri). Ostopalveluina hankituista työterveyshuollon asiantuntijapalveluista veloitamme palvelun todelliset kustannukset.

Laskutuspalkkiot (korvausluokka 0)

Maksumuistutukset 15 € + alv/ lasku Kauttakulkulaskutusmaksu 37 € / lasku (Veloitetaan, jos Johanneksen Klinikka koordinoi laskutusta, kun työterveyspalveluja tuottavat eri palveluntuottajat eri paikkakunnilla oleville asiakkaan toimipaikoille.)  Peruuttamattomat

Peruuttamattomat käynnit (korvausluokka 0)

Vastaanottokäynnit: Peruutus ilman veloitusta viimeistään edellisenä arkipäivänä tai iltapäiväaikojen osalta viimeistään 3 tuntia ennen varattua aikaa. Myöhemmin perutusta tai peruuttamattomasta vastaanottoajasta veloitamme puolet varatun ajan hinnasta + alv, ellei muulla tavoin erikseen sovita.

 

Työpaikkaselvitykset ja neuvottelut: Peruutus ilman veloitusta viimeistään 3 arkipäivää ennen, muuten veloitetaan toimintaan varatun ajan mukaan, ellei erikseen muulla tavoin sovita.

 

Kohdennettu ryhmämuotoinen ohjaus: Mikäli peruutus tapahtuu viimeistään 2 viikkoa ennen, laskutetaan vain siihen mennessä tehdyn työn osuus. Mikäli tapahtuma peruutetaan myöhemmin, laskutetaan koko sovittu hinta. Jos osallistuja keskeyttää osallistumisensa ryhmätoimintaan, osallistumismaks  ua ei palauteta.

 

Muut: Peruutus ilman veloitusta viimeistään edellisenä päivänä

Työterveyshoitajan koordinointityö (korvausluokka 0)                         80 €/tunti

Työterveyshuollon koordinointi, jos asiakkaalla on toimipaikkoja eri paikkakunnilla Suomessa.

Kelan korvaushakemusten käsittely, neuvonta ja postitus                   80 € + alv/ tunti  (korvausluokka 0)
Tietojen siirrot (korvausluokka 0)

Potilaiden terveystietojen siirrot toiselle palveluntuottajalle                          140 € + alv/ tunti Sisältää kopioinnin, materiaalin ja postituksen.

Matka-aika ja matkakustannukset

Asiakkaan tiloissa tai määrittelemässä paikassa toteutettaviin työterveys- ja työhyvinvointipalveluihin lisätään matkoihin käytetty aika työterveyshenkilöstön tuntiveloitushintojen mukaisesti (alkava 15 min.) sekä valtion matkustussäännön mukaiset matkakustannukset

Työterveyshenkilöstön ilta- ja viikonlopputyö erillisen sopimuksen mukaan
Vastaanottotyö asiakkaan tiloissa erillisen sopimuksen mukaan
Työtapaturmat ja ammattitaudit Työtapaturmiin ja ammattitauteihin liittyvät kulut laskutetaan suoraan vakuutusyhtiöltä. Mikäli vakuutusyhtiö ei maksa kuluja, laskutetaan työnantajaa. Työtapaturma- ja ammattitautikäynteihin tarvitaan työnantajan vakuutustodistus. 

 

 

Yleisimmin käytetyt yleislääkäritasoiset laboratorio-, röntgen-, ultraääni- ja kliinisfysiologiset tutkimukset on esitetty jäljempänä. Hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. Arvonlisäveroa ei suoriteta arvonlisäverolain mukaan terveys- ja sairaanhoitopalveluiksi katsottavista työterveyspalveluiden myynnistä. Siltä osin kuin terveyspalveluiden ohella myydään verollisia palveluita tai tuotteita, hintoihin lisätään arvonlisävero. Mikäli myynti myöhemmin katsotaan verolliseksi, myyjällä on oikeus periä ostajalta jälkikäteen verohallinnon maksuun määräämä arvonlisävero.

Tämä hinnasto on voimassa 1.1.2016 alkaen toistaiseksi. Palveluhinnastoon voidaan lisätä tai poistaa palveluja terveyspalvelualan kehitystä seuraten. Lainsäädännön, viranomaisohjeiden tai alihankkijoiden tekemät muutokset voivat aiheuttaa hinnastomuutoksia.

LABORATORIO- JA KUVANTAMISTUTKIMUKSET 
Yleisimmin käytetyt yleislääkäritasoiset laboratorio-, röntgen-, ultraääni- ja kliinisfysiologiset tutkimukset

Veritutkimukset Hinta €
1024 P-ALAT Alaniiniaminotransferaasi 13.25
4587 P-AFOS Alkalinen fosfataasi 13.25
4589 P-Amyl Amylaasi 13.25
4594 P-CRP C-Reaktiivinen proteiini 15.50
1454 S-AGAAb Gliadiini vasta-aineet 31.00
1468 fP-Gluk Glukoosi 13.50
1483 Pt-Gluk-R1 Glukoosi-koe, oraalinen, lyhyt 29.50
4597 P-GT Glutamyylitransferaasi 13.25
6128 B-HbA1C Hemoglobiini-A1 28.00
1999 P-K Kalium 12.85
4514 fP-Ca Kalsium 13.50
2142 P-Krea Kreatiini 13.80
4614 B-Lakt-D Laktoosi-intoleranssi, DNA-tutkimus 42.00
2203 B-La Lasko 12.40
6027 fP-Lipidit Lipidit (Kol, Kol-HDL, Kol-LDL, Trigly) 45.85
3622 P-Na Natrium 13.80
2474 B-PVK+T Perusverenkuva ja trombosyytit 21.70
4869 P-PSA Prostataspesifinen antigeeni 45.50
3550 S-RF Reumafaktori, kvant. määr. 23.30
4831 P-TSH Tyreotropiini 22.70
4832 P-T4-V Tyroksiini, vapaa 22.70
3696 B-TVK Täydellinen verenkuva 27.80
4533 P-Uraat Uraatti 15.40
Virtsatutkimukset Hinta €
1155 U-BaktVi Bakteeri, viljely 21.15
1881 U-KemSeul Kemiallinen seulonta 15.40
Ulostetutkimukset Hinta €
F-BaktVi1 Bakteeri, viljely 1, ulosteesta 44.20
2608 F-SalmVi Salmonella, viljely 23.20
3813 F-hHb Ulosteen veri, 1 näyte 18.00
Muut tutkimukset   Hinta €
2703 Ps-StrVi Streptokki viljely nielusta 21.80
A-streptokokki-ag nielusta, pika 21.00
CRP, pika 26.80
B-Gluk, verensokeri, pikanäyte 18.50
Natiiviröntgentutkimukset Hinta €
DM1AA Sinus rtg 89.10
GD1AA Thorax 95.40
NA1AA Kaularanka 90.90
NA2AA Rintaranka 90.90
NA3AA Lanneranka 90.90
NF1AA Lonkka 90.90
NG1AA Polvi 90.90
NH1AA Nilkka 90.90
NH3AA Jalkaterä ja varpaat 90.90
NB1AA Olkapää 90.90
NC1AA Kyynärnivel 90.90
ND1AA Ranne 90.90
ND2AA Käsi ja sormet 90.90
Ultraäänitutkimukset Hinta €
NH4AE Akillesjänteen tutkimus 215.00
BA1AE Kilpirauhasen tutkimus 194.40
EP 1AE Kaulan tutkimus 224.10
JN1AE Ylävatsan tutkimus 218.70
JN2AE Alavatsan tutkimus 218.70
JN3AE Vatsan tutkimus 267.30
KH1AE Virtsateiden tutkimus 215.10
KF8AE Kivesten tutkimus 190.80
NB1AE Olkanivelen tutkimus 215.10
NK1XE Muu lihaksen ja/tai jänteen tutkimus 215.10
QX2XE Pehmytkudosten tutkimus (pehmytosa muu) 215.10
Kliinisfysiologiset tutkimukset Hinta €
1270 Pt-EKG-12 EKG 12 kytkentää levossa 32.60
2680 Pt-FVSpiro Virtaustilavuus-spirometria + lausunto 58.30
6007 Pt-FVSpiDO Virtaustilavuus-spirometria ja bronkodil.+ lausunto 76.80
2852 PEF, ulosheng. huippuvirtaus 10.00
PEF+bronkodil. 20.00
2858 PEF-pa, pitkäaik. seur. 60.00
Kuulon ja näön tutkimukset Hinta €
Kuuloseula 25.00
Audiogramma, (kuulokynn.) 51.90
Puhe-aud 51.90